อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

    2016-06-15 14:13:16
    15 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางปิยะพร โยธี รก.ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์