สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

    2016-06-14 16:24:30
    เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้กราบบังคมทูลถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดงบประมาณ สนับสนุนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้ง 10 โรงเรียน ปีละ 8 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารเช้า อาหารเสริม (นมกล่อง) ครูสอนศาสนา ครูพี่เลี้ยง ตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน และก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 4 ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ถวายในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ณ โรงเรียน ตชด. สื่อมวลชนกีฬา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวดสงขลา ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลา