นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมกับ 15 ภาคี การบริหารจัดการจังหวัดสงขลา

    2016-06-13 14:48:29
    เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมกับ 15 ภาคี การบริหารจัดการจังหวัดสงขลา โดยมีศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานการประชุม นายบัญญัติ จันทร์เสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายก อปท. ภาคประชาชนคนรักสงขลา และองค์กรภาคเอกชน คนดีศรีสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเกียรติยศ หอประวัติ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ประชากร มูลค่าทางการค้า และการลงทุน อีกทั้งเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตบนวิถีความพอเพียง ครอบครัวอบอุ่น สังคมเอื้ออาทรสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุข เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สงขลาเป็นเมืองสีเขียว และเพื่อสร้างความมั่นคง สงบเรียบร้อย ที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสันติสุขของสังคม โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และทุกระดับ