อบจ.สงขลา จัดงานวันกินลูกคลัก ย้อนยุคชาวนาไทย คืนชีวิตสู่ธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจพอเพี่ยง ประจำปี 2559

    2016-06-09 16:18:18
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยจังหวัดสงขลา เครือข่ายชาวนา อำเภอระโนด ชลประทานระโนด ชลประทานกระแสสินธ์ุ ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานราชการ และองค์กรณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้กำหนดจัดงานวันกินลูกคลัก ย้อนยุคชาวนาไทย คืนชีวิตสู่ธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจพอเพี่ยง ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2559 เพื่อปลุกจิตสำนึกการเรียนรู้ของทุกภาคส่วนในการช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูการคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ สร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกร และประชาชนรู้จักห่วงแหนและสามัคคีกัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดงานวันกินลูกคลัก ย้อยยุคชาวนาไทย คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ เพื่อเศรษฐกิจพอเพี่ยงประจำปี 2559 พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่ ครู นักเรียน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทะเลสาบสงขลา โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภายใต้การนำของนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลา ทำการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ครั้งนี้ จำนวน 320,000 ตัว ณ วัดหัวป่า หมู่1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา