นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการอบรมสัมมนา ชมรมกีฬาจังหวัดสงขลา

    2016-06-06 14:53:06
    6 มิ.ย.59 (09.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาประธาน กล่าวเปิดการอบรมสัมมนา ชมรมกีฬาจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งร่วมประชุมในการแถลงนโยบายของสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา โดยมีวาระในการประชุมประกอบด้วย การแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ชุดปี พ.ศ. 2559-2563 บทบาทและหน้าที่ของชมรมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา และพ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยนายประทีป พุทธกูล อดีต ผอ.กกท.สงขลา พร้อมทั้งบทบาท และหน้าที่ของชมรมกีฬาจังหวัดสงขลา ในการพัฒนากีฬา และเตรียมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ จังหวัดสงขลา โดยมีชมรมกีฬาจังหวัดสงขลาเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ กีฬา ถือเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่นักกีฬา ดังนั้นเราจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพของนักกีฬาเป็นลำดับ และถือเป็นอาชีพที่มั่นคง ฉะนั้นเราจึงต้องมีการพัฒนากันอย่างเป็นระบบ จึงต้องมีกฏหมายมาบังคับเพื่อปรับปรุงการบริหารงานของสมาคม และชมรมกีฬา เราจึงต้องมีการเปลี่ยนตามระบบกติกาตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งกฏหมายใหม่นี้จะเปิดโอกาสให้ชมรมฯ สมาคมฯ สามารถไปหาผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาของแต่ละชมรมได้ เราจึงต้องมีการปรับปรุงชมรมกีฬาใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การจดทะเบียนชมรม การตั้งประธานชมรมและสมาชิกของชมรม ซึ่งสงขลา ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคม เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และยังเป็นประตูสู่อาเซียนทั้ง 5 ด่าน ของจังหวัดสงขลา ดังนั้นเราจึงต้องทำให้สงขลาเป็นศูนย์กลางแห่งกีฬาทางภาคใต้ด้วย เนื่องจากทางด้านศักยภาพเราก็มีความพร้อม จึงถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องมาร่วมกันทำ ซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย และทุกภาคส่วนต้องมีการปรับและมีแผนงานที่ชัดเจน เพื่อที่จะวัดถึงความสำเร็จ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการ ดังนั้นการที่เราได้เป็นเจ้าภาพครั้งนี้ จึงจะเป็นการปรับกระบวนการ เพื่อพัฒนากีฬาของจังหวัดสงขลา โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ และนี่จะเป็นสิ่งท้าทายของชมรมกีฬาทั้งหมด ในการนำยุทธศาสตร์มาเป็นแผนพัฒนากีฬาของแต่ละชมรมกีฬาจังหวัดสงขลา ซึ่งจะนำไปสู่สัมฤทธิ์ผลในด้านต่างๆ ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส&รีสอร์ท