นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในที่ประชุมการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

    2016-06-06 09:29:36
    3 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในที่ประชุมการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ ผอ.กกท.จังหวัดสงขลา ชมรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยทั้ง 22 ฝ่ายได้รายงานผลความคืบหน้า และประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละฝ่ายให้กับประธานในที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 อบจ.สงขลา