นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6 /2559

    2016-06-06 09:27:41
    3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6 /2559 กับคณะผู้บริหาร ผอ.กอง และหัวหน้าฝ่าย โดยประชุมตามวาระดังนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประเมินสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 แนะนำข้าราชการใหม่ รายงานสถานการณ์คลัง แจ้งผลการประเมินขั้นต้น และการนัดหมายลงตรวจประเมินในพื้นที่ บริหารจัดการที่ดี ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประเภททั่วไป ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 อบจ.สงขลา