นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1

    2016-05-31 16:28:07
    วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสงขลา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2560-2563) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา