พิธีเปิดงานพิธีสมโภชและสรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัว (งานตายายย่าน) วัดท่าคุระ

    2016-05-26 11:22:55
    25 พ.ค 2559 เวลา 12.30 น. นายวิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานแทนนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายสมพงค์ หนูสง สจ.สทิงพระ และนายสุวิทย์ จิตบรรจง เลขานุการ นายก อบจ.สงขลา เปิดงานพิธีสมโภชและสรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัว (งานตายายย่าน) วัดท่าคุระ ต.คลองรี อ.สทิงพระ ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีอันเก่าแก่แต่โบราณ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสทิงพระด้วย มีประชาชนจากทั่วสารทิศมาร่วมมากมาย โดย อบจ.สงขลา ได้สนันสนุนงบประมาณให้กับ อบต.คลองรี และวัดท่าคุระ ร่วมกันจัดงานขึ้น