รองนายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

    2016-05-25 09:21:41
    วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองนาทวี จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น4 อบจ.สงขลา