พิธีเปิดงานกิจกรรมงานวันเกษตรตำบลแดนสงวน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559

    2016-05-23 14:57:08
    วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมงานวันเกษตรตำบลแดนสงวน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง ต.แดนสงวน อ.ระโนด พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู แกล้วทนงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมงานการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแดนสงวนและตำบลใกล้เคียงได้เล็งเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมการสมโภชแม่โพสพและพิธีทำขวัญข้าว เป็นการขอบคุณแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่พืชผล เมื่อชาวนาเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเหลือข้าวไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญข้าวและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวนาเป็นการสร้างความสามัคคี และร่วมสนุกสนานของเกษตรกรชาวนาที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ภายในงานมีพิธีสมโภชน์แม่โพสพและทำขวัญข้าว การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ร่วมงาน การแสดงของนักเรียน การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน การแสดงดนตรี การประกวดเทพีงานวันเกษตร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสองเมือง การประกวดพืชผลทางการเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้าการเกษตร ฯลฯ