นายวิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ ประธานในพิธีเททองหล่อทวดเพชร ที่วัดปรางแก้ว อ.คลองหอยโข่ง

    2016-05-18 10:46:17
    18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น นายวิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ ได้รับมอบหมายจาก นายก อบจ.สงขลา ให้ไปเป็นประธานในพิธีเททองหล่อทวดเพชร ที่วัดปรางแก้ว อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา