ปลัด อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจงานสายบ้านควนเนียง - บ้านบางเหรียง

    2016-05-17 16:20:09
    ปลัด อบจ.สงขลา และ ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานสายบ้านควนเนียง - บ้านบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา งบประมาณเงินอุดหนุนปี 2559