นายก อบจ.สงขลา ติดตามดูโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงสัญญาที่ 1 คลองระบายน้ำ ร.1

    2016-05-16 10:19:14
    15 พ.ค.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ติดตามดูโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงสัญญาที่ 1 คลองระบายน้ำ ร.1 ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการขยายคลองจากรูปตัววี เป็นรูปตัวยู ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการระบายน้ำลงสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้น ในฤดูน้ำหลาก โดยโครงการขยายคลองระบายน้ำ ร.1 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ผลักดันเรื่องนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในสมัยที่ยังเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และเป็นรองประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ขณะนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เพราะคลอง ร.1 มีการระบายน้ำได้น้อยในกรณีที่มีปริมาณน้ำฝนมากน้ำในคลอง ร.1 จึงไหลไม่ทัน ทำให้น้ำเอ่อขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และพื้นที่รอบนอก โดยการก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 ครั้งนี้ ได้ตั้งงบประมาณไว้ 6,500 ล้านบาท ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างปรับปรุงเป็นระยะเวลา 4 ปี แล้วเสร็จ และขณะนี้กำลังอยู่ในงานก่อสร้างปรับปรุงสัญญาที่ 1 คลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ระยะที่ 2 ทั้งนี้ มีนายวิรัตน์ ดิสสระ เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 สัญญาที่ 1