นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดงาน สองศาสน์สัมพันธ์ ครั้งที่ 8 เที่ยว ชม กิน ถิ่นเกาะแต้ว

    2016-05-10 15:59:37
    เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดงาน สองศาสน์สัมพันธ์ ครั้งที่ 8 เที่ยว ชม กิน ถิ่นเกาะแต้ว มีนายกเทศบาลตำบลเกาะแต้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายอำเภอเมืองสงขลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และสมาชิกสภา อบจ.สงขลา มาให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการแนะนำเผยแพร่ ภารกิจผลงานของเทศบาลตำบลเกาะแต้วสู่ประชาชน จนถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการที่เทศบาลเกาะแต้ว นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มผลิต สินค้าเพื่อจำหน่ายในชุมชน รวมถึงการนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการทำมาหากิน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเกาะแต้วให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม บำรุงศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ซึ่งประชาชนที่นี่นับถือสองศาสนา คือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม จึงเป็นการส่งเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ให้มีความรัก ความสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข