พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

    2016-05-10 15:49:15
    เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นางเครือวรรณ์ หนูชูไชย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีฯ