นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    2016-05-04 09:13:05
    3 พฤษภาคม 2559 (09.30 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้อง 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีนายบัญญัติ จันทร์เสนะ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมประกอบด้วยเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่ อาทิ เรื่องของความร่วมมือของคณะในการศึกษาวิจัย ให้เป็นการขับเคลื่อนการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ การบริการทางด้านวิชาการในส่วนของการประสานงาน เรื่องของการศึกษาปัญหาของยางพารา และเรื่องอื่นๆที่ทางมหาวิทยาลัยต้องค้นหาการเป็นเซ็นเตอร์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านประมง ด้านปัญหาราคายาง