นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

    2016-05-02 11:06:10
    29 เมษายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ชั้น 2 อ.เมือง จ.สงขลา