นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิดงานสินค้าเกษตรคุณภาพ เกษตรอินทรีย์วิถีปักษ์ใต้

    2016-05-02 10:53:59
    28 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิดงานสินค้าเกษตรคุณภาพ เกษตรอินทรีย์วิถีปักษ์ใต้ ณ ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.สงขลา โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบวิถีชาวบ้าน และเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย อ.ต.ก.สงขลา ได้จัดหาตลาดเพื่อรองรับสินค้าที่เกษตรกรนำมาจำหน่าย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้บริโภคพบผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งจะเป็นการช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางในการเสริมรายได้ เพิ่มทักษะและสร้างการเรียนรู้ด้านการตลาด ในการที่จะพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัย และก้าวสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ต่อไปในอนาคต