ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจเยี่ยมโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน อปท. ยุคใหม่ห่างไกลคอรัปชั่น

    2016-04-29 10:53:19
    วันที่ 28 เมษายน 2559 (13.30 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัด อบจ.สงขลา ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม โครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน อปท. ยุคใหม่ห่างไกลคอรัปชั่น และรับฟังการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการนี้ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าวยกย่องชมเชยการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในโครงการต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ อปท.อื่นๆ ต้องมาศึกษาดูงาน โดยเฉพาะในส่วนของ การตั้งศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร ซึ่งนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ยังได้กล่าวถึงตลาดน้ำคลองแดน ที่เป็นวิถีชีวิตชุมชนแบบพอเพียงของอำเภอระโนด และขณะนี้ ทาง อบจ.สงขลา ได้สนับสนุนกิจกรรม ด้านศิลปะ ประเพณีท้องถิ่น ทำให้ตลาดน้ำคลองแดนเป็นชุมชนเข้มแข็ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดสงขลา นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงการดำเนินงานของการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา อปท.และมูลนิธิต่างๆในจังหวัดสงขลา โดยการจัดระบบการบริหารแบบเครือข่าย และมีศูนย์ประสานงาน แบบครบวงจร อีกทั้งให้การอบรมบุคลากรทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินโดยการนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ จึงทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินได้หมด และขณะนี้ทาง อบจ.สงขลาก็พยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาต่อไปให้ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงด้านการบริการ และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างแท้จริง