รอง นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ ปี 2559

    2016-04-28 10:44:30
    เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ ปี 2559 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลาจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหินเกลี้ยง (กศน.ท่าข้าม) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2559 เพื่อตอบสนองนโยบาย “สร้าง นำ ซ่อม” ของรัฐบาลและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และขยายผลสู่ชุมชน โดยใช้พลังธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการบำบัดรักษาจิตและสุขภาพให้สมบูรณ์ แข็งแรง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพ