กองช่าง จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2559

    2016-04-25 16:18:10
    กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2559 ณ อาคารศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อให้นโยบายการทำงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงาน แนะนำหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน และข้าราชการใหม่ พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงานต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น