รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐากถาพิเศษ เวทีเรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญก่อนประชามติ

    2016-04-25 16:08:03
    25 เมษายน 2559 นายสมหมาย  ขวัญทองยิ้ม  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐากถาพิเศษ อบจ.สงขลา กับการส่งเสริมการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย เวที “เรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญก่อนประชามติ” ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ