ปลัด อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจงาน ถนนสายบ้านป่าขาด - บ้านบ่อทราย อ.สิงหนคร

    2016-04-25 14:24:00
    ปลัด อบจ.สงขลา ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจงานตามโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรหัสสายทาง สข.ถ.1-0078 สายบ้านป่าขาด ต.ป่าขาด - บ้านบ่อทราย ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา