นายก อบจ.สงขลา กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโมเดลสะเดายั่งยืน การพัฒนาท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน

    2016-04-21 14:48:45
             21 เมษายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โมเดลสะเดายั่งยืน การพัฒนาท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายอำเภอสะเดา ประธานหอการค้า และภาคีเครือข่ายทั้ง 14 องค์กร 9 ตำบล 12 ท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม พร้อมทำบันทึกข้อตกลง M0A ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา          ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่ายเมืองสะเดา เพื่อร่วมกันที่จะพัฒนาเมืองสะเดาอย่างยั่งยืน โดยมี มอ.สงขลา เป็นพี่เลี้ยงในการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ร่วมกับภาคี เพื่อหาจุดขายของอำเภอสะเดา ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อร่วมกันพัฒนาอำเภอสะเดา ให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการก้าวไปสู่การพัฒนาท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน