นายก อบจ.สงขลา ออกเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโคกไร่ ต.พะวง

    2016-04-18 15:59:23
    เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559 เวลา 17.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ออกเยี่ยมพ่อค้า แม่ค้าในตลาดโคกไร่ ต.พะวง พร้อมสอบถามการทำมาค้าขายในส่วนของปัญหา อุปสรรคต่างๆในตลาด ตลอดจนจำนวนชนิดสินค้า และราคาสินค้าที่จำหน่าย รวมถึงจำนวนผู้คนที่จับจ่ายใช้สอย ซึ่งเตรียมจะจัดสรรที่ทำกินเสียใหม่