นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.เชี่ยวชาญ ปี 2561

    2018-04-20 08:00:56
    วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 61 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.เชี่ยวชาญ ปี 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง สร้างความตะหนักและความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เป้าหมายเป็น อสม.เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 920 คน โดยจัดอบรมจำนวน 3 รุ่น ในวันที่ 19-21 เมษายน 61 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้สูงอายุในปัจจุบันส่งเสริมให้รัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ความสนใจประชากรกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริการด้านสุขภาพอนามัยซึ่งเป็นบริการที่ทำให้รัฐต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาพยาบาล พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ จะเป็นกลุ่มที่มีอัตราการครองเตียงสูงสุด การจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุจะมุ่งแก้ปัญหาและสนองความต้องการของผู้สูงอายุทุกภาวะสุขภาพ โดนมีเป้าหมายคือการมีสุขภาพดี และป้องกันความเจ็บป่วยเพื่อดำรงภาวะสุขภาพที่ดีไว้ ซึ่งกลไกสำคัญที่จะทำให้การบริการเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง ก็คือ อสม.ที่ทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมสุขภาพได้อย่างใกล้ชิดที่สุด อบจ.สงขลา ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพ อสม.ทั่วไป อสม.เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มีการบูรณาการงานกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา จัดทำหลักสูตรอบรม อสม.เชี่ยวชาญ จำนวน 875 คน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา ในปี 2557 และ ปี 2561 ปัจจุบัน อสม.เชี่ยวชาญจังหวัดสงขลามีจำนวน 875 คน ครอบคลุมพื้นที่ 16 อำเภอ ซึ่ง อสม.เชี่ยวชาญได้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ซึ่งมีภารกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จากข้อมูลดังกล่าวกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตจึงจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.เชี่ยวชาญ ปี 2561 ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ สร้างความตระหนักและความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อสม.เชี่ยวชาญ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน