นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ Sadao Border Bikeeek

    2016-04-04 09:02:53
    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นายนิพนธ์  บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา       เป็นประธานเปิดโครงการ “Sadao Border Bikeeek” ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลสำนักขามร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2559 ณ MBI Resort (K.P.K) หมู่ที่ 7 บ้านไทย-จังโหลน ตำบลสำนักขามอำเภอสะดา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย กระตุ้นให้มีการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน