การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559

    2016-03-31 15:25:15
    วันที่ 31 มีนาคม 2559 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 โดยมี นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำโดย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ชั้น 4) โดยมีวาระพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และญัตติอื่น ๆ