นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับบุคลากรที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    2016-03-21 10:17:11
    18 มีนาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากร อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ ข้าราชการจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ รวม 50 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประขุม ชั้น 4 ห้องวิเชียรคีรี อบจ.สงขลา ในการมาขอศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งรับฟังการบรรยาย สรุปเรื่องการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการจังหวัดสงขลา ในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในพื้นที่ ทั้งนี้สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาบัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี ได้จัดให้มีการฝึกอบรมนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 12 ให้แก่ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกขึ้น ซี่งได้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึง สงขลา และ อบจ.สงขลาเป็นอีกสถานที่ ที่ให้ นบ.ปภ.ได้เข้ามาศึกษาดูงานในส่วนของการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสงขลา