อบจ.สงขลา ร่วมกับกรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งใน อ.สทิงพระ

    2016-03-15 13:51:45
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม.ติดตั้งบริเวณคลองรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในอำเภอสทิงพระ จำนวน 10 ตำบล ประกอบด้วย ต.คลองรี ต.คูขุด ต.ท่าหิน ต.วัดจันทร์ ต.บ่อแดง ต.บ่อดาน ต.ดีหลวง ต.ชุมพล ต.สนามชัย ต.กระดังงา และ ต.จะทิ้งพระ