การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค

    2016-03-11 09:30:04
    10 มีนาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้บริหารจาก อปท.ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้ เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ การผนึกกำลังร่วมระหว่างท้องที่ และท้องถิ่น บทบาทในการพัฒนาสังคมของ อปท. นโยบายสำคัญ หรือวาระแห่งชาติที่ อปท.ต้องดำเนินการสนับสนุน  การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ อปท. การบริหารราชการขอให้ยึดหลักธรรมภิบาล  ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญเพราะ อปท. เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดประชาชน ย่อมรู้ถึงปัญหาและลำดับความสำคัญก่อน และหลัง ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้ประมวลและรวบรวมปัญหา ความต้องการในรูปแบบของแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งผู้บริหาร อปท.จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง