การประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559

    2016-03-03 10:50:20
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกอง จากอบจ.สงขลา พระภิกษุ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้ารับฟังการประชุมเขิงปฏิบัติการ ซึ่งนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้แถลงผลงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาว่า อบจ.สงขลาได้ทำอะไรบ้างเพื่อประชาชนในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะ 8 ยุทธศาสตร์ของ อบจ.สงขลา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อที่จะทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เซ็ลทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา