โครงการอบรม ITEMS 3 (ios) รุ่นที่ 3

    2016-02-15 09:26:42
    12 กุมภาพันธ์ 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการใช้ระบบ ITEMS 3 (ios) ทำงานแบบ real time ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา รุ่นที่ 3 โดย อบจ สงขลา ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และทุกหน่วยปฏิบัติการ ทุก รพ. องค์กรท้องถิ่น วิทยากร และทีม it. กลุ่มงาน it สพฉ. เพื่อติดตั้งระบบกับศูนย์รับแจ้งเหตุ หน่วยปฎิบัติการ รพ และรถปฏิบัติการ เชื่อมต่อข้อมูล แบบ real time ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมอบรม มอ. หาดใหญ่