ความคืบหน้าของการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

    2016-02-15 09:19:39
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เร่งให้ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเทคานชั้นหนึ่งเสร็จแล้ว โดยศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ เป็นโครงการหนึ่งตามนโยบายของนายก อบจ.สงขลา ในอันที่จะให้การดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุ