ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2559

    2016-02-15 09:16:23
    (11 ก.พ.59) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 /2559 กับคณะผู้บริหาร ผอ.กอง และหัวหน้าฝ่าย โดยประชุมตามวาระดังนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (Core Tem) ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เป็นอันดับที่ 1 ได้คะแนนร้อยละ 87.35 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 76 จังหวัด และเตรียมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2559 และโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัตภูมิ โดยการประชุมดำเนินการตามวาระประชุม ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 อบจ.สงขลา