นายก อบจ.สงขลา ร่วมเวทีเสวนาการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรเครือข่าย

    2016-02-01 10:38:44
    วันที่ 31 มกราคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมเวทีเสวนาการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรเครือข่าย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ในโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว ภาคใต้ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 .หัวหน้าส่วนราชการและนำเครือข่ายด้านกู้ภัย ใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมเวทีเสวนา ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ ซึ่งการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้ทุกหน่วยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และนำไปวางแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของหน่วยงาน ทั้งจะเป็นการบูรณาการ และประสานความร่วมมือ ในการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาส่าธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเชื่อมความสามัคคีที่ดีระหว่างกัน เพื่อทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย เมื่อต้องประสบกับภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งภายในงานนอกจากมีเวทีเสวนาแล้วยังมีการจัดนิทรรศการ การสาธิต และการปฏิบัติงานจากเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้