ประชุมหารือ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

    2016-01-22 17:39:36
    22 ม.ค.59 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในที่ประชุมหารือ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน การบังคับใช้มาตราการสวมหมวกนิรภัย 100% ใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม โดยให้ดำเนินการตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะห้วงเทศกาลต่างๆ  การแก้ไขปัญหาต้นไม้ข้างทาง การเคลียร์ป้ายรกร้างที่บดบังทัศนวิสัย โดยกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการเชิงรุก ในห้วงระยะเวลา 3 เดือน