One Day Camp ค่ายกลางวันต่อต้านยาเสพติด

    2016-01-22 17:34:59
    22 มกราคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พบปะพร้อมให้โอวาทกับเยาวชนในกิจกรรมการจัดค่ายเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติดในโครงการ One Day Camp ค่ายกลางวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด อีกทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกัน แลแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และเสริมสร้างเยาวชนในพื้นที่ให้พ้นภัยจากยาเสพติด ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 17 ณ โรงเรียนระโนดวิทยา