นายก อบจ.สงขลา ติดตั้งหม้อแปลงไฟขนาดใหญ่ และส่งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง ลงพื้นที่ในคาบสมุทรสทิงพระ

    2016-01-22 09:50:25
    วันที่ 21 มกราคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ติดตั้งหม้อแปลงไฟขนาดใหญ่ และส่งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง ลงพื้นที่ในคาบสมุทรสทิงพระ บ้านคลองหนัง ตำบลคลองรี อำภอสทิงพระ เพื่อเร่งสูบน้ำจากคลองหนังผันเข้าสู่คลองอาทิตย์เป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่