ส่งเครื่องจักรทำการขุดลอกคูคลอง ณ คลองหนัง ต.คลองรี

    2015-12-29 09:04:37
    28 ธันวาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ที่บ้านคลองหนังดูการทำงานของกองช่างจาก อบจ.สงขลาในการส่งเครื่องจักรทำการขุดลอกคูคลอง ณ คลองหนัง ต.คลองรี อ.สทิงพระ ทั้งนี้ เพื่อเปิดทางน้ำให้ระบาย ไหลเดินสะดวกในช่วงฤดูฝน อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับชาวประมง