นายก อบจ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารายได้ของ อบจ.ในเขตภาคใต้ (วันที่ 2)

    2015-10-26 16:33:01
    24 ตุลาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารายได้ของ อบจ.ในเขตภาคใต้ โดยมี อบจ.ในเขตภาคใต้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสันติภาพ โรงแรมลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่ ทั้งนี้ อปท.ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่นำมาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประขาขน ซึ่ง อปท.มีอิสระในการกำหนดนโยบายในการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารบุคคล การเงินและการคลัง ตลอดจนถึงด้านงบประมาณของ อปท. เพื่อให้ดำเนินงานขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น. ทั้งจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ นอกจากนั้นทางสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ยังรวมพลังกันจัดสรรใน ส่วนงบประมาณในปี 59 ทางสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ได้ลงมติให้ อบจ.ในภาคใต้ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดยใช้ยางพารามาบูรณาการเป็น ส่วนผสมในโครงการนำยางพารามาเป็นส่วนผสม ไม่ว่าจะเป็นการทำถนน ยางพารา หาือทำสนามกีฬา โดยทำให้ครบทุก อบจ.ในภาคใต้ ทั้งนี้จะเป็นการช่วยเกษตรกรทางอ้อมอีกทางหนึ่ง