นายก อบจ.สงขลา กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารายได้ของ อบจ.ในเขตภาคใต้

    2015-10-26 16:26:23
    23 ตุลาคม 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารายได้ของ อบจ.ในเขตภาคใต้ โดยมี อบจ.ในเขตภาคใต้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสันติภาพ โรงแรมลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่ ทั้งนี้ อปท.ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่นำมาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประขาขน ซึ่ง อปท.มีอิสระในการกำหนดนโยบายในการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารบุคคล การเงินและการคลัง ตลอดจนถึงด้านงบประมาณของ อปท. เพื่อให้ดำเนินงานขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น. ทั้งจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้