นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาบุคลากรโครงการพัฒนาบุคลากร อบจ.สงขลา

    2015-10-01 10:23:01
    (28 ก.ย.2558 ) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาบุคลากรโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายก อบจ.สงขลา ทั้ง 10 นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นการยกระดับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นองค์กรต้นแบบด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยมี ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลา บรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา” “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” นางเครือวรรณ์ หนูชูไชย ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งสิ้น 500 คน ณ ห้องการะเกดแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมกรีนเวลด์ พาเลซ อำเภอเมือง