สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

    2015-09-25 10:00:06
          วันที่ 23 ก.ย. 58 เวลา 08.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงสถานที่ก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ณ ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เสด็จเข้าภายในพลับพลาพิธี รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและคณะกรรมการจัดงาน พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะจัดงานฯ หัวหน้าส่วนราชการ พสกนิกรจังหวัดสงขลา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ       หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงวางพลอยเก้าสี และทรงโปรยดอกไม้ และเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุดชมวิวทิวทัศน์เมืองสงขลา ทรงทอดพระเนตรแบบจำลองหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ทอดพระเนตรวีดีทัศน์ภาพมุมสูงของสถานที่ก่อสร้าง หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และทรงทอดพระเนตรทิวทัศน์เมืองสงขลาผ่านกล้องส่องทางไกล ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับ       หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ บริเวณเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บริเวณละติจูด 7 องศาเหนือ สามารถศึกษา สามารถศึกษาวัตถุในซีกฟ้าใต้ได้ดีกว่าหอดูดาวในภูมิภาคอื่น และยังสามารถสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ในช่วงฤดูฝน ซึ่งภาคใต้จะมีสภาพท้องฟ้าที่เอื้ออำนวยต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ มากกว่าภูมิภาคอื่น สนับสนุนการทำงานวิจัยดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาในภาคใต้ รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์มุสลิมแห่งแรกของไทย มีวิวทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม มองเห็นทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย เป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน แห่งที่ 3 ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์ภายในประเทศเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์แก่ชุมชน สนับการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญของภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการประมาณปี 2561 และหากก่อสร้างเสร็จหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา จะเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญในเขตภาคใต้ และเป็นหอดูดาวภูมิภาคที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้ และชาวไทยทุกคน