โครงการสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จังหวัดสงขลา

    2015-09-02 09:25:44
    “โครงการสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จังหวัดสงขลา เป็น 1 ใน 5 ของโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าควรจะขยายโอกาสให้กับนักเรียนในภูมิภาคนี้ได้เรียนรู้เรื่องของดาราศาสตร์และอวกาศ เพราะปัจจุบันสาระการเรียนรู้หลัก การศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ช่วงชั้นหรือ 12 ชั้นปี ตามการบังคับขั้นพื้นฐาน เราต้องเรียนดาราศาสตร์เป็น 1 ใน 8 สาระการเรียนรู้หลักของดาราศาสตร์ ตั้งอยู่บนเขารูปช้าง มีลักษณะเป็นไหล่เขา บนยอดเขารูปช้างเหนือที่ตั้งโครงการยังมีพระเจดีย์ ซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่สร้างสมัยรัชกาลที่ 4 ส่วนด้านหน้าของเขารูปช้างก็จะเป็นที่ตั้งทวดช้าง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนสงขลา โครงการดังกล่าว ได้จากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดย อบจ.สงขลา ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทางขึ้นทวดช้าง พร้อมปรับภูมิทัศน์