นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลทุ่งปอเทืองบาน ณ บ้านรำแดง

    2015-09-01 09:40:28
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลทุ่งปอเทืองบาน ณ บ้านรำแดง ครั้งที่ 4 ณ หมู่ 6 ต.รำแดง อ.สิงหนคร ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ทั้งนี้ชาวรำแดงส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพทำการเกษตร และการปลูกปอเทือง เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นผิวดิน ทำให้การปลูกพืชทำเกษตรดีขึ้นด้วย