นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดของ ตชด.

    2015-08-14 10:33:03
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.หาดทราย และ ตชด.พลเอกนวลฯ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุน โรงเรียนในสังกัดของ ตชด.ทั้ง 10 โรงเรียน งบประมาณปีละ 8 ล้านบาท เพื่อช่วยให้เด็กได้รับประทานอาหารเช้าและนมเป็นอาหารเสริม พร้อมทั้งจ้างครูพี่เลี้ยง ซึ่งจากรายงานพบว่าการขาดเรียนของนักเรียนนั้นน้อยลงและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น