นายก อบจ.สงขลา ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

    2015-07-15 09:13:18
    วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้เชิญองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เคยได้งบอุดหนุน/สนับสนุน อบจ.สงขลา มารับฟังเพื่อเตรียมการเสนอโครงการและรายละเอียดกิจกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ