นายก อบจ.สงขลา ปล่อยรถกู้ชีพในโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งกู้ชีพ

    2015-07-01 13:33:46
            29 มิ.ย. 2558 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมปล่อยขบวนรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 23 คัน โดยมีนายกเทศบาล นายก อบต. เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้ารับมอบ พร้อมกันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติกากร การใช้และบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถ EMS โดยวิทยากรจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา         นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเจ็บป่วยเป็นภาวะวิกฤตของชีวิต หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้ว อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต หรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญ รวมทั้งทำให้เจ็บป่วยรุนแรงขึ้นโดยไม่สมควร และเกิดความทุกข์ทรมาน ดังนั้นการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน จนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะทันท่วงที จึงเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย         ปัจจุบันระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับการพัฒนามีการออกกฎหมายควบคุมดูแล มาตรฐานของรถพยาบาล รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นขั้นตอน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินยังขาดระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งยังขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานการปฏิบัติการ ทำให้มีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องสูญเสียชีวิต อวัยวะ ทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยรุนแรงขึ้น เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงมีนโยบายในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร ทั้งด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือโดยการสนับสนุนรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้านบุคลากร มีนโยบายสร้างทีม 1 กู้ชีพ 1 ตำบล ที่มีประสิทธิภาพ และการจัดให้มีศูนย์กลางในการสั่งการของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังงหวัดสงขลา โดยจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสงขลา ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการพัฒนาให้การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสงขลา มีรูปแบบที่สมบูรณ์ขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรสนับสนุนการให้บริการสาธารณะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบให้มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมต่อการให้บริการประชาชน